Skip to main content

Adfærdskodeks (CODE OF CONDUCT)


DEDICOM sørger for transparens med hensyn til opfyldelse af dette adfærdskodeks ved selv­evalue­ring eller gennem tredjeparts audit.

MENNESKERETTIGHEDER

DEDICOM støtter FN's menneskerettighedserklæring og FN's Global Compacts' 10 principper (http://www.unglobalcompact.org). DEDICOM respekterer internationalt proklamerede menneskerettigheder og undgår at være medskyldig i krænkelser af menneskerettighederne af nogen art. DEDICOM respekterer den enkeltes personlige værdighed, privatliv og rettigheder.

ARBEJDSKRAFT

Betaling

DEDICOM overholder alle gældende love og bestemmelser om løn og arbejdstid, herunder dem, der vedrører mindsteløn, overarbejde, kompensation og andre lov- og aftalebestemte forhold.

Arbejdstid

DEDICOM overholder alle arbejdstidsregler iht. gældende love og bestemmelser. DEDICOM kræver ikke, at medarbejdere arbejder mere end det, der er tilladt i henhold til lokal og national lovgivning om almindelig arbejdstid og overarbejde.

Tvangsarbejde

Tvangsarbejde, ufrivilligt fængselsarbejde, slaveri eller menneskehandel anvendes ikke. Alt arbejde er frivilligt, og arbejdstagerne kan til enhver tid frit bringe deres ansættelsesforhold til ophør i henhold til gældende love og bestemmelser.

Unge arbejdstagere

DEDICOM overholder alle lokale og nationale love eller bestemmelser om minimumsalder for arbejde og anvender ikke børnearbejde og DEDICOM samarbejder ikke med virksomheder, der anvender børnearbejde.

Chikane

DEDICOM behandler hver medarbejder med værdighed og respekt og vil ikke deltage i eller tillade korporlig afstraffelse, trusler om vold eller andre former for chikane. DEDICOM diskriminerer ingen ift. race, køn, seksuel orientering, etnicitet eller national oprindelse, religion, politisk tilhørsforhold, handicap eller alder.

Ligebehandling

DEDICOM opretholder arbejdspladser, der er fri for forskelsbehandling og fremmer lige muligheder eller ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Baggrunden for jobbeskrivelse, ansættelse, placering, oplæring, aflønning og forfremmelse er kvalifikationer, præstationer, færdigheder og erfaring. Disciplinære foranstaltninger til støtte for disse krav skal defineres klart og meddeles arbejdstagerne.

Foreningsfrihed

Det er DEDICOM’s holdning, at åben kommunikation og direkte engagement mellem arbejdstagere og ledelse er de mest effektive måder at løse problemer på arbejdspladsen på. DEDICOM respekterer arbejdstagers ret til frit at organisere sig, tilslutte sig eller ikke tilslutte sig fagforeninger, søge repræ­sentation og deltage i faglige organisationer i overensstemmelse med lokal og national lovgivning. Hvis et flertal af en given medarbejderfaggruppe er enig, anerkender DEDICOM deres ret til at føre kollektive forhandlinger for medarbejderne. Arbejdstagerne kan åbent fremføre klager til ledelsen vedrørende arbejdsvilkår og ledelsespraksis uden frygt for repressalier, intimidering eller chikane.

SUNDHED OG SIKKERHED

DEDICOM træffer passende foranstaltninger for sundhed, sikkerhed og velfærd for sine ansatte, besøgende, kontrahenter og dem i samfundet, der måtte blive berørt af deres aktiviteter.

DEDICOM bruger anerkendte ledelsessystemer baseret på den danske Arbejdsmiljølovgivning, OHSAS 18001, ILO Guidelines on Occupational Safety and Health og tilsvarende.

DEDICOM …

  • sørger for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Virksomheden overholder fuldt ud alle sikkerheds- og sundhedslove, regler og praksis, herunder dem, der gælder for områderne arbejdssikkerhed, nødberedskab, arbejdsskade og sygdom, industriel hygiejne, fysisk krævende arbejde, maskin­beskyttelse, sanitet og mad. Der træffes passende forholdsregler for at fjerne farer i arbejdsmiljøet ved hjælp af teknisk kontrol, hvor det er praktisk muligt. Når det er nødvendigt, udstyres arbejds­tagerne med og instrueres i at anvende passende personlige værnemidler. Enkeltpersoner tilskyndes til at give udtryk for sikkerhedsproblemer.
  • sørger for passende og regelmæssig uddannelse for at sikre, at arbejdstagerne er tilstrækkeligt uddannet i sundheds- og sikkerhedsspørgsmål.
  • forbyder brug, besiddelse, distribution eller salg af ulovlige stoffer, mens man opholder sig på DEDICOMs område eller i forbindelse med arbejde for DEDICOM.

MILJØ

DEDICOM anerkender sit sociale ansvar for at beskytte miljøet ved at arbejde hen imod at bevare res­sourcer og løbende forbedre sine miljøpræstationer. DEDICOM forventer, at virksomhedens samar­bejds­partnere (leverandører, kunder) deler dette engagement. DEDICOM har etableret et passende miljø­ledelsessystem.

Som en del af dette krav …

  • Overholder DEDICOM alle gældende miljølove og -bestemmelser og vedligeholder og ajourfører alle nødvendige miljøtilladelser og -registreringer samt følger drifts- og rapporteringskravene i sådanne tilladelser.
  • Bestræber DEDICOM sig på at minimere miljøpåvirkningen, såsom affald af alle typer, vandforbrug og energi, ved at implementere passende regler og foranstaltninger i sine faciliteter, gennem vedlige­holdelses- og værkstedsprocesser og ved at genbruge materialer og substituere til mere miljøvenlige materialer. Hvis det er relevant, identificeres de kemikalier eller andre materialer, der udgør en trussel mod miljøet, og de håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, flyttes, opbevares, anvendes, genanvendes eller bortskaffes iht. regler og love.

ETIK

Gaver og tjenester

DEDICOM tilbyder ikke gaver eller tjenester til samarbejdspartnere (leverandører, kunder) med henblik på at påvirke forretningsbeslutninger. DEDICOM udfører sine forretningsaktiviteter med høje etiske standarder og integritet, samtidig med, at gældende love og bestemmelser om bestikkelse, svig, korrup­tion og forbudt forretningspraksis overholdes. DEDICOM favoriserer ingen og giver ingen uretmæssige fordele eller incitamenter til nogen offentlig embedsmand, international organisation eller nogen anden tredjepart.

Rapportering

DEDICOM registrerer og rapporterer ærligt og præcist alle forretningsoplysninger og overholder alle gældende love vedrørende deres færdiggørelse og nøjagtighed. DEDICOM opretter, opbevarer og bortskaffer forretningsoptegnelser i fuld overensstemmelse med alle gældende juridiske og lovgivnings­mæssige krav. DEDICOM er direkte og sandfærdig i diskussioner med repræsentanter for tilsyns­myndig­heder og embedsmænd.

Interessekonflikter

DEDICOM undgår sammenblanding af interesser. DEDICOM handler ikke direkte med nogen ansatte hos samarbejdspartnere (leverandører, kunder) eller disses ægtefælle, sambo eller andet familiemedlem eller slægtning som har betydelig økonomisk interesse i partnerne.

Bestikkelse

DEDICOM overholder i sine aktiviteter (i) antiboykotbestemmelserne i BIS-regulativerne og afsnit 999 i United States Internal Revenue Code og alle regler, der bekendtgøres i henhold hertil, som ændret fra tid til anden, (ii) United States Foreign Corrupt Practices Act og (iii) alle gældende love om bekæmpelse af bestikkelse, herunder UK Bribery Act.

Insiderhandel

I den normale forretningsgang kan DEDICOM komme i besiddelse af oplysninger, der kan betragtes som væsentlige, ikke-offentlige oplysninger om samarbejdspartnere (Leverandører, kunder etc.), dvs. "intern viden". DEDICOM og virksomhedens medarbejdere eller agenter har ikke tilladelse til at bruge eller dele intern viden til aktiehandel, før den er offentliggjort eller til andre formål, medmindre det er tilladt ved lov.

Konkurrence

DEDICOM vil under ingen omstændigheder forårsage eller være en del af nogen overtrædelse af gene­relle eller særlige konkurrenceregler, såsom ulovligt samarbejde om prisfastsættelse, ulovlig markeds­deling eller anden adfærd, der er i strid med relevante konkurrencelove.

Hvidvaskning

DEDICOM modsætter sig alle former for hvidvaskning af penge og vil i givet fald tage skridt til at forhindre, at DEDICOMs finansielle transaktioner bruges af andre til at hvidvaske penge.

Privatliv

DEDICOM forpligter sig til at leve op til rimelige forventninger om beskyttelse af personlige oplysninger om medarbejderne og om alle, virksomheden handler med, herunder forhandlere, kunder og slutbrugere. DEDICOM overholder alle gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger og informationssikkerhed og myndighedskrav, når personlige oplysninger indsamles, opbevares, behandles, overføres og deles (GDPR-lovgivningen).

LEDELSESSYSTEMER

DEDICOM mener, at sunde ledelsessystemer og engagement er nøglen til at berige den sociale og miljømæssige trivsel i vores forsyningskæde. DEDICOM forventer, at virksomhedens samarbejds­partnere overholder alle kravene i nærværende kodeks. DEDICOM fastlægger og vedligeholder, et ledelsessystem, der letter overholdelse af dette kodeks og eksisterende lovregler. Systemet identificerer og mindsker relaterede driftsmæssige risici og fremmer løbende forbedringer.

Adfærdskodeks (Code of Conduct)

DEDICOM har udarbejdet denne erklæring, der bekræfter forpligtelsen til høje krav til social og miljømæssig ansvarlighed, etisk adfærd og løbende forbedringer.

Ledelsens ansvar

DEDICOM har klart identificeret den øverste ledelse og de repræsentanter for virksomheden, der skal sikre vedligeholdelse af ledelsessystemet og de tilknyttede strukturer. Den øverste ledelse gennemgår regelmæssigt status for ledelsessystemet.

Eksport- og importkontrol

DEDICOM sætter sig ind i og overholder alle gældende love og bestemmelser, der regulerer eksport, reeksport eller import af produkter, software eller teknologi.

Risikovurdering og -styring

DEDICOM har indført og vedligeholder en proces til at identificere risici vedrørende arbejdstager- og menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed, miljø, forretningsetik og overholdelse af lovgivningen i forbindelse med virksomhedens aktiviteter. DEDICOM har vurderet den relative betydning af hver enkelt risiko og gennemfører passende procedurer og kontroller for at styre de identificerede risici.

Kommunikation

DEDICOM har en proces til at kommunikere klare og nøjagtige oplysninger om sine politikker, praksisser, forventninger og resultater til medarbejdere og kunder.

Revisioner og vurderinger

DEDICOM foretager periodiske evalueringer af sine faciliteter, driftsforhold og opgaver samt af sine underleverandørers faciliteter og drift for at sikre overholdelse af dette kodeks og gældende lovregler.

Let us help you!

Want to hear more about our best solutions for your business?